SOUTĚŽNÍ ŘÁD

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

VĚKOVÉ KATEGORIE : pro soutěžní ročník 2022/2023

- soutěže je určena pro kluky ročník 2016 a mladší (dívky r. 2015 a ml.)
- fotbalový klub vyplní soupisku, která bude sloužit k evidenci po celý ročník soutěže
- je velmi důležité ctít zásadu Fair-Play a dodržovat stanovenou věkovou hranici a doplňující podmínky Soupisky nejsou potřeba, jde nám věřím všem o rozvoj malých hráčů a ne "honba" za výsledkem za každou cenu!

- v případě vznesení námitky trenérem nebo vedoucím mužstva k věku hráče soupeřova týmu, je trenér nebo vedoucí mužstva tohoto týmu povinen při následujícím turnaji toto hodnověrně doložit (kopie průkazu pojištěnce). V případě zjištění porušení zásady hry Fair-play budou týmu, který se provinil odečteny všechny body uvedeného turnaje.

- při nominaci do soutěže je ke zvážení trenérů či odpovědných osob, přihlédnout k možnostem a fyzickým schopnostem jedince

- všichni hráči musí mít odpovídající lékařskou zprávu o své zdravotní způsobilosti nebo Prohlášení zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti hráče, toto by měl mít od zákonného zástupce hráče trenér k dispozici!

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE 

termín přihlášení je do 30.6. před započetím nového ročníku
- soutěž se hraje od 1.9. do 30.6. následujícího roku
- podáním přihlášky se fotbalový klub zavazuje k řádnému absolvování soutěže
- v případě odstoupení se všechny dosažené výsledky anulují
- v případě řádné omluvy z účasti na soutěžní akci z objektivních příčin, mužstvo v soutěži pokračuje

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

- soutěž se hraje turnajových způsobem
- jednotlivé turnaje se odehrají na hřištích mužstev dané skupiny (vždy po dohodě před začátkem soutěže se domluví mužstva a informují pořadatele soutěže o termínech turnajů v dostatečném časovém předstihu).

- podle počtu přihlášených mužstev, může být vytvořeno více skupin (v 1 skupině max. 8 mužstev)
- zápasy se hrají na hřišti o rozměrech 24 x 35 metrů (+/-) nebo v hale
- rozměr branky je 5 x 2 nebo 3 x 2 metry (vždy shodná velikost na hřištích dané skupiny)
- hraje se míčem vel. 3
- počet hráčů na hřišti je 4 + 1
- hrací doba jednoho zápasu je 1 x 15 minut (8 mužstev 1 x 10 minut)
- hřiště je travnaté (UMT), v hale zpravidla palubovka

- malá domů se smí

- brankář nesmí při rozehrání autu překopnout polovinu hřiště, při porušení pravidla rozehrává soupeř NPVK z poloviny hřiště z místa, kde došlo k pomyslnému přetnutí půlící čáry

- zahraje-li brankář rukou mimo pokutové území, je třeba situaci vyhodnotit citlivě (učiní-li takto v situaci, kdy

zásadně neovlivní vývoj hry, hra pokračuje. V případě, že by jeho zákrok zmařil soupeřovu šanci, zahrává se NPVK)

- postranní aut se pouze vhazuje !

- o pořadí rozhoduje :

počet bodů

vzájemný zápas

počet vstřelených branek

rozdíl vstřelených x obdržených branek

penaltový rozstřel ( 3 x 3 hráči)

- v podzimní části soutěže je na místě citlivě posuzovat hru hráče rukou (teprve se s hrou seznamují), myšleno je odskočení míče při zpracování na ruku a pod., nikoli zjevné chycení do rukou! V jarní části pak dbát hry bez "pomoci" rukou.

- řízení zápasů bude zajištěno vždy jednou osobou od každého účastníka akce
- výsledky jednotlivých turnajů budou zapisovány tak, aby vznikl celkový přehled výsledků všech turnajů za aktuální ročník (výsledky zápasů, umístění v turnaji, střelci branek,..)

- tyto údaje pak budou uspořadatelem turnaje e-mailem zaslány ke zpracování a archivaci. Zpracování provádí pořadatel soutěže (email : )

- soutěžní ročník bude uzavřen květnovým (červnovým) turnajem Malý Sršeň na hřišti v Běchovicích, kde proběhne slavnostní vyhlášení, předání cen (zlatý, stříbrný a bronzový pohár) a putovního poháru

- startovné na každý turnaj činí fixně 1 250,-Kč do rukou uspořadatele turnaje.

ODMĚŇOVÁNÍ HRÁČŮ

- je zvyklostí, že za vložený vklad mužstev uspořadatel pro všechny hráče zajistí medaile, poháry za umístění a nějakou maličkost

- soutěž není výdělečnou aktivitou a proto věřím, že všem jde hlavně o spokojenost hráčů, jejich motivaci a radost z odměny za předvedený výkon. Nezapomínejme, že se teprve fotbal učí a mnozí si vzpomeňte jak se Vám vryly do paměti Vaše první fotbalové krůčky !!!

ODPOVĚDNOST FOTBALOVÝCH KLUBŮ :

- každý Fotbalový klub poskytne kontaktní adresy, telefony, e-maily 

- každý FK pořádající akci plně odpovídá za zajištění akce z hlediska organizačního, bezpečnostního a materiálového vybavení

- zástupci každého týmu plně zodpovídají za chování a vystupování svých hráčů, případně za škody vzniklé jejich nevhodným chováním !!!

DOPORUČENÍ - každé mužstvo by mělo mít aspoň jednu osobu s trenérskou licencí - z důvodu velké odpovědnosti